تلسکوپ

در این بخش تلسکوپ‌های مختلف (بازتابی، شکستی، ترکیبی و ...) قرار می‌گیرد.