راهنمایی برای مسیه | M7 (دم عقرب، خوشه بطلمیوس، NGC 6475, Lac II.14)

تمام صور فلکی که در آسمان می‌بینیم حاصل قرار گرفتن تصادفی ستاره‌ها در دو بعد طول و عرض نزدیک به هم است در حالی که در بعد ارتفاع آنها از هم بسیار دور هستند و … ادامه خواندن راهنمایی برای مسیه | M7 (دم عقرب، خوشه بطلمیوس، NGC 6475, Lac II.14)