برچسب: نجوم مقدماتی

دوره ابتدای نجوم ۰

آغاز دوره ابتدای نجوم در علم بازار

از دیر باز آرزوی انسان نزدیکتر شدن به آسمان و کسب آگاهی نسبت به آن بود. ولی این آرزویی بیش نبود، تا اینکه با نظریات دانشمندان جهان و رشد تفکر بشری، راهی به سوی...