برچسب: NGC 188

قیفاووس (Cepheus) ۳

آشنایی با صورت های فلکی ۵ | قیفاووس (Cepheus)

صورت فلکی قیفاووس یکی از صورفلکی نیم‌کره شمالی است. نام آن از افسانه پادشاه اتیوپی قیفاووس گرفته شده است. او همسر ذات الکرسی و پدر اندرومدا است. این صورت فلکی توسط بطلمیوس در قرن...